20 جمله‌ای که هرگز از افراد موفق نمی‌شنوید!


قدم اول برای موفق بودن این است که افکار منفی را از خود دور کنید؛ افراد موفق این اصل را به خوبی رعایت می‌کنند.

Post A Comment